Zakonodaja

Pomembne povezave:

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200815&stevilka=455

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) zloženka: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zlozenke__periodika_2008/ZPacP2008.pdf

Ministrstvo za zdravje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje: http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zdravstveno_varstvo_in_zdravstveno_zavarovanje/

Nacionalni inštitut za javno zdravje:   http://www.nijz.si/

Varuh človekovih pravic:  http://www.varuh-rs.si/